Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Ned07122020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Oficijelni Logo GIP-a

Gip logoCijenjeni posjetitelji GIP-a! Izuzetna mi je čast  predstaviti Vam oficijelni Logo GIP-a kojeg je za naš Portal izradio naš Garevljanin gosp. Drago Perić „Grafičar“. GIP postoji već jedanaest godina,  ali do sada nije imao svoj službeni Logo, već se za tu svrhu koristio grb Garevca koji je isto tako za GIP i naš Garevac izradio Drago još davne 2003. godine.

Opširnije:Oficijelni Logo GIP-a

STATUT -HR

Internet portal «Garevac» (G.I.P.)

Ime i sjedište
1. Garevački internet portal  je Udruga u smislu § 60 švicarskog Civilnog zakonika. Njeno sjedište se nalazi  u Bürglenweg 16, 3627 Heimberg, a njeno polje djelovanja obuhvaća čitavu Švicarsku.

Namjena  Udruge
2. Portal njeguje hrvatski jezik i kulturu, duh zajedništva, sport, uzajamnu pomoć te nudi informacije sa svih područja.
3. Surađuje s kulturnim, umjetničkim, sportskim, dobrovoljačkim organizacijama u Švicarskoj i Hrvatskoj.
4. U granicama svojih mogućnosti organizira pomoć onim članovima kojima je takva pomoć nužna, organizira informatičke i kompjutorske kurseve, te proširuje informacije putem interneta.

Članstvo
5.  Udruga se sastoji iz redovnih članova, pokrovitelja kao i počasnih članova.
6.  Redoviti član može biti svaka osoba koja poštiva ove Statute.
7.  Redovitim članom se postaje ispunjavanjem pristupnice  i uplaćivanjem članarine.
8.  U slučaju povrede statuta Garevačkog internet portala od strane redovitog člana isti će biti  suspendiran od Upravnog odbora. O suspenziji odlučuje Glavni odbor.
9.  Pokrovitelji su osobe i institucije koje potpomažu Portal.
10.Počasnim clanovima mogu prije svega postati zaslužni članovi ali i nečlanovi i druge ugledne osobe.

Prava i obveze članova
11.Prava jednog člana su: birati, biti biran i glasati, biti informiran o djelovanju GIP-a.
12.Obveze jednog člana su: djelovati u duhu ovih Statuta, plaćati godišnju članarinu, sudjelovati u radu GIP-a, prilikom mijenjanja adrese o tome obavijestiti Upravni odbor.
13.Pokrovitelji i počasni članovi potpomažu GIP u okviru svojih mogućnosti.

Tijela GIP-a
14.Upravna tijela Kluba su:
a)      glavna skupština,
b)      glavni odbor
c)      upravni odbor
d)      nadgledni odbor

12. Glavna skupština GIP-a je najveće klubsko tijelo. Sastoji se od svih redovnih članova . Redovno se održava jednom godišnje. Održavanju glavne skupštine svaki redovni član mora biti upoznat  dva tjedna unaprijed.

Glavna skupština GIP-a
16.-razmatra izvješća upravnih tijela
razmatra i odlučuje o najboljem mogućem ostvarenju svrhe GIP-a
bira novog člana Uprvnog odbora
bira predsjednika GIP-a
odlučuje o visini članarine
revidira (preispituje) statute GIP-a
imenuje na prijedlog Upravnog odbora počasne članove

Glavni odbor
17 ..koji je sastavljen iz Upravnog odbora, Nadglednog odbora i voditelja određenog djelokruga (informacije, kultura, sport, humana djelatnost)
-  određuje radni plan  i koordinira djelovanje svih upravnih tijela GIP-a
-  brine se o pripremi i pozivanju na Glavnu skupštinu.

Upravni odbor
18...koji se sastoji od predsjednika, dopredsjednika i blagajnika biva biran jednom godišnje.
- predstavlja udrugu u javnosti
- izvršava zaključke Glavne skupštine

Uvjeti poslovanja
19.Na Glavnoj skupštini je potrebita dvotrećinska većina za izmjene a za sve ostale odluke  relativna većina prisutnih redovnih članova.
20.Sjednice odbora  (GO, UO, NO) bivaju sazvane ili od predsjednika po vlastitoj inicijativi, ili na prijedlog  nekog člana iz navedenih odbora.
21.Za valjanost rada  potrebna je prisutnost najmnaje polovice članova, odbora pod uvjetom da su preostali članovi bili upoznati s održavanjem sjednice.
22.Odluke bivaju donesene  polovicom glasova članova odbora .
23.U slučaju da je predsjednik  upravnog odbora spriječen u vršenju svojih dužnosti, biva zamijenjen od strane dopredsjednika.
24.U slučaju da jedna petina redovnih članova s obrazloženjem traži izvanrednu sjednicu Glavnog odbora, Upravni odbor je dužan u roku od tri tjedna je i sazvati.

Financije, jamstvo
25.Financijska sredstva Portala sastoje se iz članarina, dobrovoljnih priloga, prihodi od raznih priredbi i sličnih aktivnosti.
26.Za odgovornosti Portala jamči njegova imovina. Osobno jamstvo  u ime Portala  je isključeno. Dok svaki član odgovara za prouzročenu štetu  učinjenu osobnom nepažnjom  ili nepridržavanjem sigurnosnih mjera  za vrijeme njegovog rada u Portalu.

Zaključne odredbe
27.Raspuštanje Portala  može donijeti Glavna skupština i to dvotrećinskom većinom.

Predsjednik Vlado Perak

Sekretar Darijo Bajić

Svaka izmjena ovog statu je zabranjena

Opširnije:STATUT -HR

STATUTEN-DE

Garevacki Internet Portal (G.I.P.)

NAME UND SITZ
1. Der Garevacki Internet Portal ist ein Verein im Sinne von § 60 des schweizerischen Zivilgesetzbuches. Sein Sitz befindet sich am Bürglenweg 16, 3627 Heimberg, und sein Wirkungskreis umfasst die ganze Schweiz.

ZWECK DES VEREINES
2. Das Portal pflegt die kroatische Sprache und Kultur, den Gemeinschaftsgeist, den Sport, gibt gegenseitige Hilfeleistungen und bietet Informationen aller Art an
3. ...arbeitet mit kulturellen, künstlerischen, sportlichen, wohltätigen Organisationen in der Schweiz und in Kroatien, wie im BiH zusammen
4. …organisiert in Grenzen seiner Möglichkeiten Hilfe für in Not geratene Mitglieder und verbreitet Informationen per Internet


MITGLIEDSCHAFT
5. Der Verein setzt sich aus ordentlichen Einzelmitgliedern sowie Gönnern und Ehrenmitgliedern zusammen
6. Ordentliches Mitglied kann jede Person sein die diese Statuten achtet
7. Ordentliches Mitglied wird man, wenn man die Beitrittserklärung ausgefüllt und den Mitgliederbeitrag einbezahlt hat
8. Bei Verletzung der Statuten des Garevacki Internet Portal durch ein ordentliches Mitglied wird dieses Mitglied vom Vorstand suspendiert. Über den Ausschluss entscheidet der Hauptausschuss
9. Gönnermitglieder sind Personen und Institutionen, die das Portal unterstützen
10. Ehrenmitglieder können vor allem verdiente Mitglieder werden sowie auch Nichtmitglieder, und andere angesehene Persönlichkeiten


RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER
11. Rechte eines Mitgliedes sind:- wählen, gewählt werden und stimmen! Sowie über die Tätigkeiten des G.I.P. informiert zu werden
12. Pflichten eines Mitgliedes sind:- im Geist dieser Statuten zu wirken- den jährlichen Mitgliederbeitrag zu bezahlen - sich an den Aufgaben des G.I.P.zu beteiligen- bei Adressenwechsel dem Verwaltungsausschuss die neue Adresse mitzuteilen
13. Gönner und Ehrenmitglieder unterstützen den G.I.P. im Rahmen ihrer Möglichkeiten


ORGANE DES G.I.P.
14. Verwaltungsorgane des Vereins sind:
- die Generalversammlung
- der Hauptausschuss
- der Verwaltungsausschuss - der Aufsichtsausschuss
15. Die Generalversammlung des G.I.P. ist das höchste Verwaltungsorgan des Vereins. Sie setzt sich aus allen ordentlichen Mitgliedern zusammen. Sie findet regelmässig statt. Zur Generalversammlung muss jedes ordentliche Mitglied mindestens zwei Wochen im Voraus eingeladen werden

Die Generalversammlung des G.I.P.
- diskutiert die Berichte der Verwaltungsorgane
- diskutiert und entscheidet darüber, wie der Zweck des G.I.P. am besten erreicht werden kann
- wählt die neuen Mitglieder des Verwaltungsausschusses
- wählt den Präsidenten des G.I.P.
- entscheidet über die Höhe der Mitgliederbeiträge
- revidiert die Statuten des G.I.P.
- ernennt auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses die Ehrenmitglieder
Der Hauptausschuss des G.I.P.
17.  der sich aus dem Verwaltungsausschuss, Aufsichtsausschuss und Ressortführer (Informationen Kultur, Sport, Humanitärtätigkeiten,) zusammensetzt:
- erstellt den Tätigeitsplan und koordiniert die Tätigkeiten aller Verwaltungsorgane des G.I.P.
- befasst sich mit der Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung

Der Verwaltungsausschuss
18.  bestehend aus dem Präsidenten, Sekretär, und dem Kassierer, wird jährlich gewählt.
- vertritt den Verein in der Öffentlichkeit
- führt die Beschlüsse der Generalversammlung aus

GESCHÄFTSBESTIMMUNGEN
19. An der Generalversammlung ist für Änderungen der Statuten eine Zweidrittelmehrheit notwendig und für alle anderen Entscheidungen die relative Mehrheit der anwesenden, ordentlichen Mitglieder
20. Sitzungen der Ausschüsse (HA, VA, AA) werden vom Präsidenten eigeninitiativ oder auf Vorschlag eines Ausschussmitgliedes einberufen
21. Für eine gültige Tätigkeit muss mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder anwesend sein, unter der Bedingung, dass die übrigen Mitglieder über die Sitzung orientiert wurden
22. Entscheide werden mit der Hälfte der Stimmen aller Ausschussmitglieder gefasst
23. Falls der Präsident des Verwaltungsausschusses in der Ausübung seiner Pflichten verhindert ist, wird er von Vizepräsidenten vertreten
24. Falls ein Fünftel der ordentlichen Mitglieder die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung mit Begründung verlangt, muss der Hauptausschuss die Generalversammlung innert drei Wochen einberufen


FINANZIELLES, HAFTUNG
25. Die finanziellen Mittel des Portals setzen sich aus den Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Zuwendungen, Einnahmen aus Veranstaltungen, und ähnlichen Tätigkeiten zusammen
26. Für die Verpflichtungen des Portals haftet sein Vermögen. Die persönliche Haftung im Namen des Portals ist ausgeschlossen. Jedes Mitglied haftet jedoch für den Schaden, die durch eigene Unachtsamkeit oder die Nichteínhaltung von Sicherheitsmassnahmen während seiner Tätigkeit für das Portal entstanden sind


SCHLUSSBESTIMMUNGEN
27. Die Auflösung des Portals kann von der Generalversammlung, durch Zweidrittelmehrheit beschlossen werden

Präsident Vlado Perak                          
                           
Sekretär Darijo Bajic


Änderungen bleiben vorbehalten!


Opširnije:STATUTEN-DE

O nama

Cijenjeni posjetitelji Garevačkog portala!

Samim Vašim posjetom stranici Garevačkog portala učinili ste nam osobitu čast. Vaš dolazak upravo na ovu stranicu pokazatelj nam je da želite upoznati i tko stoji iza GIP-a  i čija je želja i draga obveza ovaj Portal takvim učiniti da ostane razlogom Vašeg ponovnog navraćanja.

Dozvolite nam stoga da Vam se predstavimo kao grupa onih pojedinaca koje je okupio zajednički cilj: iz ljubavi prema rodnome kraju – Garevcu, Bosanskoj Posavini pa i šire, informirati javnost- možemo slobodno reći i čitav svijet, o povijesti, životu i radu našega mjesta kao i  župe Garevac a s time i ostalih župa i mjesta Bosanske Posavine. Svjesni smo velike zadaće i odgovornosti koju preuzesmo, ali ništa manje ne sumnjamo u Vaše razumijevanje i pomoć, da započeto djelo svakim danom sve više zaživi na ovim stranicama i u Vašim srcima. Upućeni smo dakle i na Vašu cijenjenu suradnju, te u tom smislu očekujemo Vašu pomoć u vidu slanja vrijednih informacija iz različitih regija odnosno pomoći u radu.

GIP je jedan od  prvih Bosansko Hercegovačkih i Posavskih portala koji je s radom  počeo još 2001. godine kada se internet novinarstvo tek počelo razvijati.

Kako bi naš Portal što uspješnije ostvarivao svoju svetu i domoljubnu zadaću, namjera nam je povezivati se i sa sličnim ustanovama cijelog svijeta i uspostavljati povezanost s elektronskim i tiskanim medijima.

Smatramo važnim još i to napomenuti da je Garevački portal  izvanstranačka i neprofitabilna ustanova, financirana iz osobnih fondova nas koji se odlučismo ostvariti ga i publicirati u svijetu.

Iza nas su godine uspješnog djelovanja. Uz neprocjenjiv doprinos volontera, za naše pravodobno i kontinuirano djelovanje potrebna su nam i  financijska sredstva. Iako za naš portal mnogi pišu bez honorara, darujući nam svoje vrijeme i znanje – svakodnevno praćenje dnevnih događaja omogućuje naš mali, ali odlično uigran, profesionalni tim novinara.

Molimo Vas da nas prihvatite ovakvima kakvi jesmo, a da nam pomognete postati onakvima kakvi bismo trebali biti.

Vaše prijave za servis vijesti možete ostvariti u kontaktu sa uredništvom.